IOGT logen Tre Lejons borg i Trelleborg. Bilden visar logerummet och medlemmarna under ett möte. På väggen hänger logens standar och charter.  
Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg

Nykterhetslöftet och brottet

Nykterhetsorganisationerna som kom till Sverige under slutet av 1800-talet var i många fall slutna ordenssällskap. En blivande medlem undersöktes noga. Blev man godkänd och inröstad gav man i intagningsceremonin ett löfte att lyda ordens regler. Bröt man mot reglerna hotade uteslutning.

I de här dokumenten möter vi några personer på väg in och ut ur nykterhetsorden IOGT, Independent order of Good Templars.

Vad är det man förbinder sig till när man går in i en IOGT loge?
Hur ser logerummet ut där medlemmarna träder in i nykterhetsorden och hur går intagningen till?
Vad hände med medlemmarna Anders och Zakris Lindgren och Birger Dillner?
Hur många av IOGT logen 223 Hudiksvalls medlemmar bröt mot sitt löfte?

DOKUMENT ATT LADDA NER     pdf-dokument       avskrift finns

Plan över ett logerum
Skiss över rummet och hur de olika tjänstemännen ska vara placerade. Jämför med fotografiet från logen Tre Lejons borg!

Källa: Ur Ritual för Grundloger under Sveriges Nationalloge af I.O.G.T 1888

IOGT logen 2701 Salberget, Sala gruva
Exempel på ett standar från en IOGT loge. Framsidan illustrerar nykterhetskampen och visar när logen är grundad. Vad har man valt för färg och motiv?

Källa: Arkiv Västmanland, IOGT logen 2701 Salberget

Intagningsceremonin
Ur IOGTs ritualbok 1888. Ritualerna styr över hur tjänstemännen ska agera och vad de ska säga under olika delar av logemötet. De här 9 sidorna ur ritulalen visar hur det gick till när man tog in en ny medlem och innehåller även medlemmens löfte.

Källa: Ur Ritual för Grundloger under Sveriges Nationalloge af I.O.G.T 1888

 

Förbindelse och förteckning över medlemmarna i IOGT logen 223 Hudiksvall 
Sidorna visar den förbindelse de inträdande medlemmarna "undertecknade". De visar också de medlemmar som togs in under de första två månaderna från logens bildande 1882. Hur många av dem kom att bryta mot förbindelsen?

Källa: Arkiv Gävleborg, IOGT logen 223 Hudiksvall, vol D1:1

 

Löftesbrytarkommittén rapporterar om bröderna Lindgren
Rapport uppläst vid möte med IOGT logen 880 Skärgårdsblomman i Holmsund 31/8 1890 som handlar om vad bröderna Lindgren har gjort i stan.

Källa: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, IOGT logen 880 Skärgårdsblomman, Holmsund, vol H1:1

  
 

Den för brott mot andra artikeln anklagade Birger Dillner
Rapport 1905 från kommittén som tillsatts av Logen nr 431 Samuel Perman av IOGT för att utreda Birger Dillner som anklagas för brott mot nykterhetslöftet. Här finns även en bilaga med vittnesmål.

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Logen nr 431 Samuel Perman av IOGT, Östersund, vol F:1